Handelsbetingelser for Schultz Sejlmageri ApS

Schultz Sejlmageri Aps
Hesselly 8
6000 Kolding
7632 1200
Info@schultz-sejl.dk

 

Anvendelse og gyldighed

Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre anden skriftlig aftale er indgået. Enhver afvigelse herfra, som måtte være anført i købers ordre el.lign., betragtes som ugyldig, såfremt ingen anden skriftlig accept foreligger fra sælgers side.

 

Tilbud

Skriftligt tilbud fra sælger er, såfremt intet andet er anført, gældende en måned fra tilbudsdato. Købers accept af tilbuddet skal være sælger i hænde inden acceptfristens udløb.
Vi kan selvfølgelig ikke forudsige alt, så som hovedregel beregner vi derfor altid opgaven, hvorfor vi kun kan anslå et prisleje. Vi fremsender en ordrebekræftelse inden vi starter på opgaven og kunden bedes kontrollerer at det aftalte er nedskrevet.

 

Ordrer

En ordre er først bindende for sælger, når sælgers ordrebekræftelse foreligger hos køber. Såfremt køber har indsigelse mod ordrebekræftelsens indhold, skal disse være sælger i hænde senest en uge efter ordrebekræftelsens dato.

 

Annullering og ændringer

Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske efter godkendelse fra sælger.
Annullering skal foretages efter en for sælger rimelig frist. Sælger har ingen ansvar for evt. omkostninger ved annullering. Ved annullering af igangværende ordrer, betales alle påbegyndte omkostninger af køber.
Schultz Sejlmageri ApS forholder sig retten til, med behørigt varsel, at ændre leveringstidspunktet og vil i sådanne tilfælde meddele kunden skriftligt. En sådan ændring vil berettige kunden til at annullere ordre indenfor en, af virksomheden fastsat tidsramme, hvis den nye leveringsdato ikke kan accepteres.
Leveringstiden skal være noteret som fast på ordrebekræftelsen for at berettige til annullering på grund af for sent leverede ordrer.

 

Betaling

Kan ske via bankoverførsel, MobilePay eller kontant (Max dkk. 20.000) – vi modtager ikke betalingskort.

Betalingen skal ske i henhold til de af sælger fastsatte betalingsbetingelser. For privatkunder gælder, at der ved bestilling af standardvarer fremsendes proforma faktura. Betaling skal ske senest 4 uger før levering. Ved modelarbejde betales forud for opgavens begyndelse et depositum på pt. 50 % af opgavens forventede pris. Restbeløbet forfalder til betaling ved levering med mindre at andet er aftalt.
Sælger forbeholder sig retten til at ændre betalingsbetingelserne.

Der påløber efter forfaldsdag rente 2 % pr. måned af det skyldige beløb.

Priser til privatkunder bosat i Tyskland er ved forsendelse inkl. 19% MwSt.

 

Levering

Levering sker hvor andet ikke er aftalt ab fabrik. Ved forsendelse overgår ansvaret for leverancen til kunden ved afhentning af fragtfører.

 

Modeller / værktøjer

Såfremt der til brug for produktionen må tilvirkes modeller, vil disse modelomkostninger blive debiteret køber. Modeller er konstrueret som en del af sælgers udstyr og er sælgers ejendom. Debiterede model-omkostninger er kun en del af de totale omkostninger ved fremstilling og vedligeholdelse af modeller. For bådproducenter gælder, at køber alene betaler for retten til produktion på modellerne i 3 år fra model-nr. datoen. Herefter må sælger frit benytte modellerne, medmindre ny aftale indgås. Såfremt køber vælger anden leverandør, ophører købers rettigheder.
Specielle ønsker vedr. udformning, herunder højder over dørk afstand fra bom antal bøjler, bøjledimension mv. må udtrykkes/ angives nøjagtigt (skriftligt), ellers gælder vores afgørelse.

 

Ejendomsforbehold

Sælger har ejendomsforbehold i det solgte indtil hele købesummen er betalt.

 

Force Majeure

Sælger er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som sælger er uden indflydelse på, herunder manglende eller forsinket levering fra sælgers leverandører eller andre leveringshindringer, herunder force majeure.

 

Reklamation

Ved reklamation må der inden besigtigelse gøres klart, hvem der skal afholde eventuelle udgifter. Viser det sig, at sælger har lavet en fejl, afholder sælger selv udgifterne til besigtigelse. Ved kalecher m.v. gælder, at hvis det viser sig, at båden er uoriginal eller bådtypen individuelt monteret, betaler køber for besigtigelsen.
Der er ikke returret. Det kan dog undtagelsesvis aftales med sælger, at varer kan returneres til sælger i ren og ubeskadiget tilstand. I fald den originale emballage er beskadiget eller ødelagt, er det købers pligt at sørge for forsvarlig emballering og pakning. Er ompakning nødvendig debiteres køber eventuelle udgifter. Ved returnering af leverancen skal samme forsendelsesmåde anvendes som ved sælgers fremsendelse til køber. Sker returneringen af leverancen ikke på den måde, som sælger har foreskrevet, og beskadiges leverancen som følge heraf, er køber ikke berettiget til at gøre indsigelser om mangelfuld gældende.

 

Garanti

Schultz Sejlmageri giver 2 års garanti på produktionsfejl og materialefejl. Garantien omfatter ikke mangler som har forbindelse med en af køberen forlangt konstruktion. Ved garanti reparation skal den af garantien omfattende del indleveres på vort værksted.
Schultz Sejlmageri hæfter ikke for omkostninger ved reparationer, foretaget andetsteds uden vores skriftlige samtykke.
Angreb af skimmelsvampe og slitage på grund af vind og vejr er ikke dækket af garantien.
Kulance: I grænsetilfælde, eller hvor garantiperioden er overskredet, vil vi overveje den aktuelle situation og prøve at finde en løsning, der tilfredsstiller begge parter.

 

Produktansvar / forsikring

Schultz Sejlmageri er dækket af standard produktansvarsforsikring.
Varer indleveret til reparation kan ikke garanteres dækket gennem vor løsøreforsikring.
Sejl, kalecher, biler, både og bådmotorer der opbevares eller henstår på vor ejendom, er ikke dækket af vores forsikring.

 

Derudover henvises til købelovens generelle betingelser.